grade O nás

O nas...

assignment História

Brigádnická činnosť Ani v roku 2015 sme nezabudli starať sa o zverený majetok Dobrovoľného hasičského zboru. Budova hasičskej zbrojnice, dopravného vozidla, výzbroje a výstroje tak aby technické prostriedky boli vţdy za kaţdých okolností akcie schopné. Na čo bolo pouţité mnoţstvo hodín a stráveného voľného času. 15.08.2015 sa členovia hasičského zboru zúčastnili príprav a priebehu hasičskej súťaţe Regionálnej hasičskej ligy Spiš, zabezpečovanie stánkov, dráhy rôznych príprav na občerstvenie a stravu. Všetkým členom a ostatným zapojeným do tejto akcie patrí naše poďakovanie. Hasičský zbor Hasičské súťaţe dávajú členom moţnosť získať praktické skúsenosti a návrhy nevyhnutné pre výkon sluţby v dobrovoľnom hasičstve. Preveria fyzickú a psychickú odolnosť zúčastnených členov. Previerka pripravenosti – okresná súťaž KHL V tomto roku sa previerka pripravenosti konala 10. mája 2015 v Keţmarku, kde nechýbalo ani naše druţstvo, ktoré sa zapojilo do dvoch disciplín: štafeta 8 x 50 m, poţiarny útok. Po absolvovaní všetkých disciplín a nevydarenom poţiarnom útoku druţstvo obsadilo 6. priečku. Tento rok naše hasičské druţstvo muţov absolvovalo súťaţe zaradené do seriálu Regionálnej hasičskej ligy Spiš, kde po celkovom hodnotení a zisku 107 bodov obsadilo druţstvo 7. priečku a Východoslovenskej hasičskej Superligy, kde po absolvovaní všetkých súťaţí druţstvo v rámci Prešovského a Košického kraja obsadilo 10. priečku. Naše hasičské druţstvo sa zúčastnilo aj súťaţí Podtatranskej hasičskej ligy. 20.09.2016 sa zúčastnilo naše druţstvo muţov tradičnej súťaţe Zamagurský Super Kap, organizovanej v Spišských Hanušovciach, kde po skvelom výkone druţstvo s výsledným časom 14,32 s zvíťazilo. Nevynechajúc ani tento rok bolo druţstvo muţov účastné súťaţí v Českej republike a to v mesiaci október - October Cupu vo Veľkých Hošticiach, a najúspešnejšej súťaţe v rámci Českej a Slovenskej republiky v hasičskom športe Širokom Dole. 31.10.2015 náš zbor reprezentoval člen Ing. Jozef Pazera na súťaţi TFA Ţelezný hasič v obci Kruţno, kde obsadil peknú 2. priečku, začo mu patrí naše poďakovanie.18. 12. 2015 náš člen Tomáš Bieľak a Ing. Jozef Pazera reprezentovali náš zbor na uţ spomínanej hasičskej súťaţi TFA Ţelezný hasič v Trstenej, v disciplíne, ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Vzápolení 25-tich jednotlivcov vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov sa Ing. Jozef Pazera umiestnil na 5. mieste a Tomáš Bieľak umiestnil na peknom 8. mieste. Taktieţ obom členom patrí poďakovanie za reprezentáciu zboru navonok.

account_circle Naše družstvo

Patrik Dudzak - Koš Patrik Dudzak - Koš Ján Bielak - Savicový spoj Ján Bielak - Savicový spoj Marek Bielak - Strojník Marek Bielak - Strojník Matej Tomala - Bečkar Matej Tomala - Bečkar Marko Zajonc - Rozdeľovač Marko Zajonc - Rozdeľovač Jozef Pazera - Ľavý prúd Jozef Pazera - Ľavý prúd Tomáš Bielak - Pravý prúd Tomáš Bielak - Pravý prúd

drafts Kontakt

Kontaktné informácie:

mail: jozef.pazera@gmail.com